KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Hari abibaza bati: "Kubera iki inyandiko canke indirimbo zitari mu rurimi rw'ikirundi ng'aha kandi intumbero nyamukuru y'«Ikirundi ku ngurukanabumenyi» ari «uguteza imbere ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama n'imigenzo myiza vy'Abarundi»?"

Mu ncamake impamvu nyamukuru ni uko bitica canke ngo bisubize inyuma uwo mugambi nyamukuru wo guteza imbere ururimi rw'ikirundi n'ibijanye n'Uburundi mu kubishira ku ngurukanabumenyi.

Ibintu twashimye gushira ng'aha ku «kirundi ku ngurukanabumenyi» bitari mu kirundi, biri mu migwi itatu:

  • Inyandiko canke ibiganiro vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi ariko bitari mu rurimi rw'ikirundi
  • Indirimbo zo hirya no hino / Amajambo y'indirimbo (Lyrics /lĭrĭksi/)
  • Ibindi bintu vyodyohera Abarundi babibonye canke bavyumvise

Inyandiko canke ibiganiro vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi ariko bitari mu rurimi rw'ikirundi

Hariho ibintu vyinshi (inyandiko, ibiganiro, n'bindi) bitari mu kirundi ariko vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi. Uturorero ni nk'ibwirizwa shingiro, amasezerano y'Arusha, ibiganiro vyatanzwe n'Abarundi mu rundi rurimi, ... Ni yo mpamvu rero tutazobura gushiraho ivyo vyose tubona bishobora gufasha Abarundi gusongora ubwenge, naho vyoba biri mu zindi ndimi, nakare ngo ubwenge burarahurwa.

Ariko rero naho biri uko, tuzoshimikira cane ku biri mu rurimi rw'ikirundi canke ku vyoba bifitaniye isano n'ikirundi, Uburundi canke Abarundi ku buryo bwa hafi canke bwa kure :)

Indirimbo zo hirya no hino / Amajambo y'indirimbo (Lyrics /lĭrĭksi/)

Impamvu ya mbere ni uko mu mwihwezo twakoze twasanze abarundi batari bake bakunda kwumviriza indirimbo zo mu karere duherereyemwo, na cane cane izo mu Rwanda no muri Tanzaniya, ndetse no hakurya y'amazi. Ku bw'iyo mpamvu rero, hambavu yo «guteza imbere ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama n'imigenzo myiza vy'Abarundi» turipfuza no guteramisha Abarundi mu kubatororokaniriza izi ndirimbo ku buryo budasanzwe udashobora gusanga ku zindi mbuga ngurukanabumenyi vyoroshe.

Impamvu ya kabiri ni uburyo bwo gushikira abantu benshi kugira baze kuraba ibiri ng'aha ku «kirundi ku ngurukanabumenyi». Nk'umunyarwanda canke umutanzaniya azosanga ng'aha indirimbo akunda zo mu gihugu ciwe ntazovyigumizamwo azobibwira na bagenzi biwe na bo baze kuraba canke arye akara umurundi w'umugenzi ati: "Mbega wari uzi ko hari urubuga rw'ikirundi ku ngurukanabumenyi wosangako indirimbo zose z'iwanyu?".

Murumva rero n'uwuzoza azanywe no kwiyumviririza indirimbo gusa ntazohava atibajije ikintu na kimwe kijanye n'ikirundi canke Uburundi. Kandi Abarundi barayamaze ngo urubanza rumwe rumara zibiri.

Ibindi bintu vyodyohera Abarundi babibonye canke bavyumvise

Ibindi bintu vyodyohera Abarundi babibonye canke bavyumvise naho boba ari bake, na vyo nyene tuzobishirako naho bizoba biri mu zindi ndimi.

Ni nka kurya iyo habaye inama usanga hari ibiri ku rutonde rw'ibiza kwigirwa muri iyo nama, ariko abantu benshi ntibasiga inyuma agace bakunze kwita utuntu n'utundi aho usanga havugiwemwo ibintu ata naho bisa bisaniye n'ivyari bitegekanijwe muri iyo nama. Abakarani bafata ivyegeranyo vy'amanama muca mubitegera cane.

Rero n'uwofata ko ibi ari utuntu n'utundi ntiyoba yihenze na gato.

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 88 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...