KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


Biranugwanugwa y'uko umwami Ntare wa 5 yaraye agandaguwe. Mu makungu abirabure n'abadimudimu bo muri Afrika y'epfo bari muri za yegereyegere, banse kurya n'inyama zo mumagopo.

Umwaka bica mahindagu
Ni nde yari yicaye
Mu ngundu y'igitoki
Ngeringeri na kajugujugu
Zirahiga Piyeri
Musaza wa Karolina
Maragarita mukecuru
Yongorera Masalima
Inyuma y'ibiharoharo
Rino ci ntiridusiga
Ririmwo imituragaro ohooo
Hamwe n'igihuhusi

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

Ibisigi vya Ntambabuhiye
Umupfakazi wa Ryonori
Canke impfuvyi za Mukito
Stefano umwaka azoduhora
Ngo ehe akoresha umucanwa
Hamwe na majorite

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

He! He! He! He he he he he!
Shibura shiburira hiyo
Yanda niyandare
Simbananiye vyamunaniye
Mugasubira kumarana
Nanje nsubire mpungire
Ku bushorishori bw'inzu
Umwansi azoze ndamubone
Kanatsinda ndamwivune
Ari hehe naze ndamutsinde

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

Ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse


Bahaga
Umuririmvyi
Burikukiye Prosper [BAHAGA]

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo
Kurondera indirimbo

Mu kurondera indirimbo canke umuririmvyi rukana, wandika ijambo wibaza ko riri mu mutwe w'indirimbo urondera canke izina ry'umuririmvyi aho handitse «Rondera indirimbo ....», hanyuma ugaca ufyonda ku kamenyetso ko kurondera.

ITEGEREZE NEZA

Mu kurondera si ngombwa ngo wandike ijambo ryose. Urashobora kwandika agace (itsitso) kari mw'ijambo urondera.

Akarorero: Nk'ubu ushatse kurondera indirimbo zerekeye ijambo umukobwa, ha kwandika umukobwa andika gusa kobwa, duca tukurondera indirimbo zirimwo umukobwa, abakobwa, bakobwa, mukobwa, ... ⇒ Mukobwa ndagowe, Gakoni k'abakobwa, Bakobwa b'i Kigali, ...

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 133 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...