KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Intūmbūzi ziri ubwôko indwi:

 1. Intūmbūzi z'íkibănza
 2. Intūmbūzi z'ígihe
 3. Intūmbūzi z'úkugéne
 4. Intūmbūzi z'úkūnganya cânké z'încúro
 5. Intūmbūzi z'úkubáza
 6. Intūmbūzi z'úkwěmera
 7. Intūmbūzi z'úguhakana

INTŪMBŪZI Z'ÍKIBĂNZA

Uturorero:

 • iruhande
 • hiyo
 • ruguru
 • hepfo
 • hanze
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÍGIHE

Uturorero:

 • kera
 • kare
 • ejo
 • hirya
 • hirya y'ejo
 • hanyuma
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÚKUGÉNE

Uturorero:

 • buhoro buhoro
 • neza
 • nabi
 • nkana
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÚKŪNGANYA CÂNKÉ Z'ÎNCÚRO

Uturorero:

 • kenshi na kenshi
 • gatoyi
 • gake
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÚKUBÁZA

Uturorero:

 • ryari
 • iki
 • he
 • kangahe
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÚKWĚMERA

Uturorero:

 • ego
 • egome
 • cane nyene
 • ...

INTŪMBŪZI Z'ÚGUHAKANA

Uturorero:

 • oya
 • oyaye
 • ishwi
 • ...

Aho twabikuye
Indimburo y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INDIMBURO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Umugwi w'ábashîngwakírŭndi
wó mu biro vyăshīnzwe
inyígīsho mu mashŭre yīsûmbuye.

Ibindi twifashishije
 1. IBINJANA
 2. Inyandiko ya NTIBITANGIRA Philbert iri kuri 'Wikipedia': Ikirundi

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 19 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...