AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Hari abibaza bati: "Kubera iki inyandiko canke indirimbo zitari mu rurimi rw'ikirundi ng'aha kandi intumbero nyamukuru y'«Ikirundi ku ngurukanabumenyi» ari «uguteza imbere ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama n'imigenzo myiza vy'Abarundi»?"

Mu ncamake impamvu nyamukuru ni uko bitica canke ngo bisubize inyuma uwo mugambi nyamukuru wo guteza imbere ururimi rw'ikirundi n'ibijanye n'Uburundi mu kubishira ku ngurukanabumenyi.

Ibintu twashimye gushira ng'aha ku «kirundi ku ngurukanabumenyi» bitari mu kirundi, biri mu migwi itatu:

  • Inyandiko zerekeye Uburundi canke ikirundi ariko zitari mu rurimi rw'ikirundi
  • Indirimbo zo hirya no hino
  • Amajambo y'indirimbo

1. Inyandiko zerekeye Uburundi canke ikirundi ariko zitari mu rurimi rw'ikirundi

Hariho ibintu vyinshi (inyandiko, ibiganiro, n'bindi) bitari mu kirundi ariko vyerekeye Uburundi. Uturorero ni nk'ibwirizwa shingiro, amasezerano y'Arusha, n'ibindi. Ni yo mpamvu rero tutazobura gushiraho ivyo vyose tubona bishobora gufasha Abarundi gusongora ubwenge, naho vyoba biri mu zindi ndimi, nakare ngo ubwenge burarahurwa.

Ariko rero naho biri uko, tuzoshimikira cane ku biri mu rurimi rw'ikirundi canke ku vyoba bifitaniye isano n'Uburundi ku buryo bwa hafi canke bwa kure :)

2. Indirimbo zo hirya no hino

Ni uburyo bwo gushikira abantu benshi kugira baze kuraba ibiri ng'aha ku «kirundi ku ngurukanabumenyi». Nk'umunyarwanda canke umutanzaniya azosanga ng'aha indirimbo akunda zo mu gihugu ciwe ntazovyigumizamwo azobibwira na bagenzi biwe na bo baze kuraba canke arye akara umurundi w'umugenzi ati: "Mbega wari uzi ko hari urubuga rw'ikirundi ku ngurukanabumenyi wosangako indirimbo zose z'iwanyu?".

Impamvu ya kabiri ni uko mu mwihwezo twakoze twasanze abarundi batari bake bakunda kwumviriza indirimbo zo mu karere duherereyemwo, na cane cane izo mu Rwanda no muri Tanzaniya, ndetse no hakurya y'amazi. Ku bw'iyo mpamvu rero, hambavu yo «guteza imbere ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama n'imigenzo myiza vy'Abarundi» turipfuza no guteramisha Abarundi mu kubatororokaniriza izi ndirimbo ku buryo budasanzwe udashobora gusanga ku zindi mbuga ngurukanabumenyi vyoroshe.

Murumva rero n'uwuzoza azanywe no kwiyumviririza indirimbo gusa ntazohava atibajije ikintu na kimwe kijanye n'ikirundi canke Uburundi. Kandi Abarundi barayamaze ngo "urubanza rumwe rumara zibiri".

3. Amajambo y'indirimbo

Mu rurimi rw'icongereza bavuga lyrics /lĭrĭksi/

Insiguro isa n'iyo twatanze aho hejuru.

Amajambo y'indirimbo zitari mu kirundi tuzohora tuyakikuza n'akamenyetso nk'uku kugira ntihagire uwuyitiranya n'ikirundi.

Murakoze
Ubuyobozi bw'«Ikirundi ku ngurukanabumenyi»

KURONDERA

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 256 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...