AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Kubera iki yitwa amajambo ahinduka?

Tuyita amajambo ahinduka kubera ko ashobora kufata imero zitandukanye.


Uturorero:

 • Izina rirashobora kuja mui rudende canke mu bwinshi, urashobora kurifatira mu rwara canke rugagamisha 
  ⇒ Umwana, abana, akana, icana,...

   

 • Irivuga rirashobira guhadikirizwa mu myanya n'imivugire itandukanye.
  ⇒ Gukunda: ndamukunda, naramuknze, nzomukunda, ...

   

 • Inyitangizo y'ngereka irahinduka bivanye n'izina igeretsweko.
  ⇒ Umwana mwiza, ikigori ciza, inka nziza, ...

   

Ubwoko bw'amajambo ahinduka

 1. Izina
 2. Irivuga
 3. Ingereka
 4. Ingereka-nsigarirazina
 5. Insigarirazina
 6. Insigarirazina-ngereka

Aho twabikuye
Indimburo y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INDIMBURO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Umugwi w'ábashîngwakírŭndi
wó mu biro vyăshīnzwe
inyígīsho mu mashŭre yīsûmbuye.

Ibindi twifashishije
 1. IBINJANA
 2. Inyandiko ya NTIBITANGIRA Philbert iri kuri 'Wikipedia': Ikirundi

KURONDERA

AMAJAMBO AHINDUKA

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 279 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...