Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Kubera iki yitwa amajambo ahinduka?

Tuyita amajambo ahinduka kubera ko ashobora kufata imero zitandukanye.


Uturorero:

 • Izina rirashobora kuja mui rudende canke mu bwinshi, urashobora kurifatira mu rwara canke rugagamisha 
  ⇒ Umwana, abana, akana, icana,...

   

 • Irivuga rirashobira guhadikirizwa mu myanya n'imivugire itandukanye.
  ⇒ Gukunda: ndamukunda, naramuknze, nzomukunda, ...

   

 • Inyitangizo y'ngereka irahinduka bivanye n'izina igeretsweko.
  ⇒ Umwana mwiza, ikigori ciza, inka nziza, ...

   

Ubwoko bw'amajambo ahinduka

 1. Izina
 2. Irivuga
 3. Ingereka
 4. Ingereka-nsigarirazina
 5. Insigarirazina
 6. Insigarirazina-ngereka

Aho twabikuye
Indimburo y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INDIMBURO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Umugwi w'ábashîngwakírŭndi
wó mu biro vyăshīnzwe
inyígīsho mu mashŭre yīsûmbuye.

Ibindi twifashishije
 1. IBINJANA
 2. Inyandiko ya NTIBITANGIRA Philbert iri kuri 'Wikipedia': Ikirundi

KURONDERA

ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 317 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Bujumbura
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire (info@ikirundi.org) canke uduhamagare (+61469365309) tubiganire.
2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...