AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Kubera iki yitwa amajambo adahinduka?

Yitwa amajambo adahinduka kubera ko adashobora gufata imero zitandukanye. Ntushobora kuyashira muri rudende canke mu bwinshi, kuyafatira mu rwara canke rugagamisha, ntushobora kuyahadikiriza, ...

Ubwoko bw'amajambo adahinduka

 1. Inshozi
 2. Intumbuzi
 3. Indongorazina
 4. Sahwanya
 5. Gakumbanya
 6. Gatangazi
 7. Inkebuzo

Uturorero

 • Inshozi:
  1. ni, si
  2. nta, ata
  3. ng'+ins. rugena
  4. ingo, hogi (hoji), ngāhó (ngwāhó), hinge
  5. umengo
 • Intumbuzi:
  1. iruhande, hiyo, ino, ruguru, hepfo, hanze, ... [INTUMBUZI Z'IKIBANZA]
  2. kera, kare, ejo, hirya y'ejo, hanyuma, ... [INTUMBUZI Z'IGIHE]
  3. buhoro buhoro, neza, nabi, nkana, .. [INTUMBUZI Z'UKUGENE]
  4. kenshi na kenshi, gatoyi, gake, ... [INTUMBUZI Z'UKUNGANYA CANKE Z'INCURO]
  5. ryari, iki, he, kangahe, ... [INTUMBUZI Z'UKUBAZA]
  6. ego, egome, cane nyene, ... [INTUMBUZI Z'UKWEMERA]
  7. oya, oyaye, ishwi, ... [INTUMBUZI Z'UGUHAKANA]
 • Indongorazina: mu, ku, kwa, i, muri, kuri, ...
 • Sahwanya:
  1. na, nka, kandi, ... [SAHWANYA ZISANGANYA]
  2. ha, hako, canke, ... [SAHWANYA ZIHITISHAMWO]
  3. ariko, naho, mugabo, ... [SAHWANYA Z'AMADIDANE]
 • Gakumbanya: je je je, ziii, fye, ...
 • Gatangazi: mpore, mama we, agwe, ...
 • Inkebuzo: hewe, yemwe, erega, ...

Aho twabikuye
Indimburo y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INDIMBURO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Umugwi w'ábashîngwakírŭndi
wó mu biro vyăshīnzwe
inyígīsho mu mashŭre yīsûmbuye.

Ibindi twifashishije
 1. IBINJANA
 2. Inyandiko ya NTIBITANGIRA Philbert iri kuri 'Wikipedia': Ikirundi

KURONDERA

AMAJAMBO AHINDUKA

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 305 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...