AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Muri kino gice c'imico n'imigenzo tuzoshimikira cane ku migenzo n'imigirwa y'Abarundi bo hambere. Tuzogerageza gutororokanya ibiranga canke ivyaranga Abarundi mu buzima bwabo bwa misi yose:

  • Ibanga ry'abubatse
  • Imana mu Burundi (Kiranga, kubandwa, guterekera,...)
  • Abapfumu, abarozi, abavurati,...
  • Imyuga (Kurima, kworora, guhiga, kwegeka,....)
  • Kurwanira igihugu
  • N'ibindi vyinshi cane bijanye n'imico kama n'imigenzo y'Abarundi

Si igikorwa coroshe namba! Kubw'iyo mpamvu turabasavye ngo mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi kandi bushikana umusiba ku mugezi.

KURONDERA

imigenzo

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 266 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...