Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

ICONGELEZA ⇒ IKIRUNDI

KURONDERA KURI KIRUNGLI B
Amajambo y'icongeleza dufise kuri Kirungli B ni (58).
  • akanyegeri
  • ukuboko
  • ikirwanisho
  • amaboko
  • ibirwanisho
  • umugongo
  • ubwanwa
  • inzoga
  • umuhungu


  Ijambo 'boy' rikoreshwa iyo uriko uravuga umuhungu muri rusangi.
  • Urya muhungu ni mwiza: That boy is handsome.
  • Abahungu barakunda kurwana: Boys like to fight.

  Ijambo 'son' rikoreshwa iyo uriko uravuga umuhungu nk'umwana wawe canke w'uwundi muntu.
  • Umuhungu wanje: My son.
  • Umuhungu wa perezida: The president's son.

  Ariko kandi muri utwo turorero duhejeje gutanga, umuntu arashobora kuvuga:
  • Umuhungu wanje: My boy.
  • Umuhungu wa perezida: The president's boy.
  ariko ni imvugo twogereranya n'iyo mw'ibarabara.
  Igihe wokoresha 'boy' ushaka kusigura umuhungu wawe, ni nko mu gihe uriko urerekana ko wishimiye umuhungu wawe mu kwiyemera ku bandi. Nk'akarorero, muriko murarorera umupira hanyuma umuhungu wawe akinjiza igitego, urashobora kuvuga ngo 'That is my boy' (Mwabonye umuhungu wanje!) ukabivuga wiyemera ku bo muri kumwe ko umuhungu wawe ari agahambaye!
  • ubwonko
  • itama
  • amatama
  • igihugu
  • inka
  • umukobwa
  • umwigeme


  Ijambo 'girl' rikoreshwa iyo uriko uravuga umukobwa muri rusangi.
  • Urya mukobwa ni mwiza: That girl is beautiful.
  • Abakobwa barashobora gukina umupira w'amaguru: Girls can play football.

  Ijambo 'daughter' (basoma dotá) rikoreshwa iyo uriko uravuga umukobwa nk'umwana wawe canke w'uwundi muntu.
  • Umukobwa wanje: My daughter.
  • Umukobwa wa perezida: The president's daughter.

  Uvuze ngo 'My girl' kenshi bishobora gusigura ko uriko uravuga 'Umukobwa mukundana' ha gusigura 'umukobwa wawe'.
  Igihe wokoresha 'girl' ushaka kusigura umukobwa wawe, ni nko mu gihe uriko urerekana ko wishimiye umukobwa wawe mu kwiyemera ku bandi. Nk'akarorero, muriko murarorera umupira hanyuma umukobwa wawe akinjiza igitego, urashobora kuvuga ngo 'That is my girl!' (Mwabonye umukobwa wanje!) ukabivuga wiyemera ku bo muri kumwe ko umukobwa wawe ari agahambaye!
  • imbwa
  • ugutwi
  • amatwi
  • inkokora
  • ijisho
  • amaso
  • ibirenge
  • ikirenge
  • umukobwa
  • umwigeme


  Ijambo 'girl' rikoreshwa iyo uriko uravuga umukobwa muri rusangi.
  • Urya mukobwa ni mwiza: That girl is beautiful.
  • Abakobwa barashobora gukina umupira w'amaguru: Girls can play football.

  Ijambo 'daughter' (basoma dotá) rikoreshwa iyo uriko uravuga umukobwa nk'umwana wawe canke w'uwundi muntu.
  • Umukobwa wanje: My daughter.
  • Umukobwa wa perezida: The president's daughter.

  Uvuze ngo 'My girl' kenshi bishobora gusigura ko uriko uravuga 'Umukobwa mukundana' ha gusigura 'umukobwa wawe'.
  Igihe wokoresha 'girl' ushaka kusigura umukobwa wawe, ni nko mu gihe uriko urerekana ko wishimiye umukobwa wawe mu kwiyemera ku bandi. Nk'akarorero, muriko murarorera umupira hanyuma umukobwa wawe akinjiza igitego, urashobora kuvuga ngo 'That is my girl!' (Mwabonye umukobwa wanje!) ukabivuga wiyemera ku bo muri kumwe ko umukobwa wawe ari agahambaye!
  • Imana
  • umushatsi
  • urwanko
  • umutwe
  • ijuru
  • inzu
  • ivi
  • amavi
  • ukuguru
  • amaguru
  • urukundo
  • umugabo
  • amata
  • umunwa
  • umusumari
  • icara


  Ijambo nail rifise insiguro zibiri:

  nail = umusumari

  nail = icâra => igihimba c'umubiri.

  • icâra: muri rudende
  • ivyâra: muri rusangi

  Bavuga kandi:

  • urwâra: muri rudende
  • inzâra: muri rusangi

  • imisumari
  • inzara


  Ijambo nail rifise insiguro zibiri:

  nail = umusumari

  nail = icâra => igihimba c'umubiri.

  • icâra: muri rudende
  • ivyâra: muri rusangi

  Bavuga kandi:

  • urwâra: muri rudende
  • inzâra: muri rusangi

  • izosi
  • izuru
  • ikaramu
  • ikaramu y'igiti
  • umuganwa
  • ibarabara
 • sex

  • igitsina
  • igitugu
  • ibitugu
  • umuhungu


  Ijambo 'boy' rikoreshwa iyo uriko uravuga umuhungu muri rusangi.
  • Urya muhungu ni mwiza: That boy is handsome.
  • Abahungu barakunda kurwana: Boys like to fight.

  Ijambo 'son' rikoreshwa iyo uriko uravuga umuhungu nk'umwana wawe canke w'uwundi muntu.
  • Umuhungu wanje: My son.
  • Umuhungu wa perezida: The president's son.

  Ariko kandi muri utwo turorero duhejeje gutanga, umuntu arashobora kuvuga:
  • Umuhungu wanje: My boy.
  • Umuhungu wa perezida: The president's boy.
  ariko ni imvugo twogereranya n'iyo mw'ibarabara.
  Igihe wokoresha 'boy' ushaka kusigura umuhungu wawe, ni nko mu gihe uriko urerekana ko wishimiye umuhungu wawe mu kwiyemera ku bandi. Nk'akarorero, muriko murarorera umupira hanyuma umuhungu wawe akinjiza igitego, urashobora kuvuga ngo 'That is my boy' (Mwabonye umuhungu wanje!) ukabivuga wiyemera ku bo muri kumwe ko umuhungu wawe ari agahambaye!
  • izuba
  • imeza
  • amenyo
  • kurira
  • gusenga
  • ino
  • amano
  • iryinyo
  • amazi
  • umugore


  Ijambo 'woman' rikoreshwa iyo uriko uravuga umugore muri rusangi.

  Ijambo 'wife' rikoreshwa iyo uriko uravuga umugore wawe canke wa senaka.
  • Umugore wanje: My wife.
  • Umugore wa perezida: The president's wife.

KURONDERA
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 100 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Bujumbura
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire (info@ikirundi.org) canke uduhamagare (+61469365309) tubiganire.
2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...